• Lorem ipsum

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Online Verkopen Thuiswinkel
Algemene verkoopvoorwaarden
Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Online Verkopen Thuiswinkel

De algemene verkoopvoorwaarden online verkopen zijn van toepassing op alle verkopen aan consumenten via de online webwinkel. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn conform de voorwaarden van Thuiswinkel.org en deze zijn ook hier te downloaden:
Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Proluca 2022

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

         Naam ondernemer: Proluca B.V.
Handelend onder de naam/namen: Proluca, Proluca Interiors, Proluca Boutique
Bezoekadres: Naarderstraat 30, 1251 BC  Laren
Telefoonnummer: +31 35 303 9468
Bereikbaarheid:
Maandag t/m zaterdag vanaf 10:00 tot 18:00
E-mailadres: [email protected] 
KvK-nummer: 77534239
BTW-nummer: NL861038174B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 3. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 4. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

 

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 1. Aan: [Naam ondernemer]
  [Adres ondernemer]
  [E-mailadres van ondernemer]
 2. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  herroept/herroepen*
 3. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 4. [Naam consumenten(en)]
 5. [Adres consument(en)]
  [E-mailadres van consument(en)]

 

 1. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 2. [Datum]

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Proluca BV

Versie mei 2020 [Art 5.5-5.7 toegevoegd in Januari 2022 m.b.t. Thuiswinkel.org Keurmerk]

1.    Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen van goederen, verrichtingen van diensten en andere overeenkomsten van Proluca BV (KvK: 77534239), gevestigd aan Naarderstraat 30 te (1251 BC) Laren, hierna aan de duiden als ‘ondernemer’. Met het neerleggen van een aanvraag, het geven van een opdracht, het plaatsen van een bestelling dan wel anderszins sluiten van een overeenkomst met ondernemer, aanvaardt de andere partij, hierna aan te duiden als ‘klant’ de algemene voorwaarden van ondernemer.

1.2   Er kan slechts van de inhoud van deze algemene voorwaarden worden afgeweken, indien dit schriftelijk door de ondernemer is bevestigd. De (algemene) voorwaarden van de klant zullen geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen en binden de ondernemer niet

2.    Aanbiedingen

2.1   Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen zijn vrijblijvend en kennen een geldigheid van één maand, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald door ondernemer.

2.2   Een offerte, prijsopgave of aanbod wordt in de eerste plaats gebaseerd op informatie afkomstig van de klant. Indien deze informatie onjuist blijkt, dan bindt de offerte de ondernemer niet.

2.3   Bemonstering, waaronder onder meer stalen, tekeningen, voorbeelden, kleuropgaven en dessins, welke door de ondernemer bij een aanbod wordt verstrekt dient uitsluitend ter informatie. Ondernemer zal het uiteindelijke product zoveel mogelijk bij deze bemonstering laten uitsluiten, maar afwijkingen zijn toelaatbaar, mits in algemene zin, kwalitatief en financieel vergelijkbaar.

2.4   Bemonstering welke niet bij klant in rekening is gebracht blijft eigendom van ondernemer en dient op eerste verzoek in goede staat aan ondernemer te worden geretourneerd. Verstrekte bemonstering mag zonder toestemming van ondernemer niet aan derden worden overgedragen of afgegeven.

2.5   Ondernemer staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de klant deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel aan de ondernemer kenbaar is gemaakt.

3.    Totstandkoming overeenkomst

3.1   Een overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de ondernemer heeft bereikt. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3.2   Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het betreffende product.

3.3   Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte zijn aangebracht, komt in afwijking van het voorgaande de overeenkomst pas tot stand, indien ondernemer aan de klant heeft bevestigd met deze afwijking(en) in te stemmen.

3.4   Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, zal een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

4.    Levering en uitvoering

4.1   De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

4.2   Kosten van verzending van bestelling komen voor rekening van de klant.

4.3   Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

4.4   Levering door ondernemer zal hebben plaatsgevonden, indien:
• Het goed door of namens de klant is afgehaald, of het goed door ondernemer is gebracht of
• Het goed aan de aangewezen verzender is afgegeven.

4.5   Behoudens het bepaalde in artikel 7.4 zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de klant overgaan bij aflevering.

4.6   De door ondernemer aangeduide levertijd is uitsluitend indicatief van aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding, in het bijzonder niet bij situaties van overmacht. Van overmacht aan de zijde van de ondernemer is sprake, indien de ondernemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de ondernemer als bij derden, van wie de ondernemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, epidemieën, pandemieën en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de ondernemer ontstaan.

4.7   Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de ondernemer als de klant bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de ondernemer recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de klant, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen  onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de ondernemer terug te zenden voor rekening en risico van de klant, indien de klant kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de klant niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

4.8   Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

4.9   Indien om welke reden dan ook de klant niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, dan zal de ondernemer, indien haar opslagmogelijkheden dit toelaten, op verzoek van klant de goederen tegen een gebruikelijk tarief kunnen opslaan.

4.10 Reclamaties dienen binnen 5 werkdagen na levering plaats te vinden, onder toevoeging van een onderbouwing, waaronder ook foto’s. Op be- of verwerkte goederen kan niet worden gereclameerd en ook zal een reclamatie op goederen met duidelijke gebruikerssporen niet worden geaccepteerd.

5.    Herroepingsrecht bij online aankopen

5.1   Bij de online aankoop van producten heeft de consument, nadrukkelijk niet de zakelijke klant, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

5.2   Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Ons retour adres is Naarderstraat 30, 1251 BC  Laren

5.3   Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat de klant aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.

5.4   Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.5   Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

5.6   U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

5.7   U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.
Dit formulier is hier te vinden: https://www.thuiswinkel.org/data/uploads/reglementen/Modelformulier_voor_herroeping.docx
Dit formulier moet gericht worden aan Proluca B.V., Naarderstraat 30, 1251 BC  Laren, [email protected]

6.    Uitsluiting herroepingsrecht

6.1   Bij producten die niet online zijn aangekocht, geldt geen herroepingsrecht.

6.2   Uitsluiting of aanpassing van het herroepingsrecht zal plaatsvinden voor producten:
• Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant, of anderszins ten behoeve van de klant op maat gemaakt zijn.
• Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
• Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

7.    De prijs

7.1   Prijsopgaven aan consumenten zullen inclusief btw zijn, prijsopgaven aan zakelijke partijen zijn exclusief btw. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ondernemer afzonderlijk worden gefactureerd.

7.2   Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op verschuldigde kosten, rente en vervolgens op de oudste factuur.

7.3   Indien een tijdige betaling uitblijft, dan gelden de volgende bepalingen:
• Consumenten ontvangen een aanmaning, waarna zij de consumentenrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zullen zijn. Hierbij geldt steeds een minimum van € 40,00.
• Zakelijke klanten zullen direct na het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim verkeren en direct de handelsrente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn. Hierbij geldt steeds een minimum van € 150,00.

7.4   Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de ondernemer zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de klant over, zodra de klant aan al zijn verplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan.

7.5   Indien er gerede twijfel bij de ondernemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de klant, is de ondernemer bevoegd de levering van goederen uit te stellen, totdat de klant zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De klant is aansprakelijk voor de door de ondernemer door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

7.6   Iedere verplichting van de klant is terstond opeisbaar ingeval de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien beslag wordt gelegd op zijn bezittingen.

8.    Conformiteit, garanties en aansprakelijkheid

8.1   Op alle leveringen aan consumenten geldt de wettelijke garantie. Voor zover ondernemer goederen levert met een fabrieksgarantie, zullen deze garantievoorwaarden van toepassing zijn. Per overeenkomst zal de garantie nader worden gespecificeerd. Richting de zakelijke klant worden garanties uitgesloten.

8.2   Ondernemer kan niet verplicht worden enigerlei verplichting na te komen richting klant indien de fabrikant niet verplicht is eenzelfde verplichting richting ondernemer na te komen, dan wel daartoe niet in staat is doordat deze in surseance van betaling, in staat van faillissement of daarmee vergelijkbare situaties verkeert.

8.3   Een garantie geldt niet indien:
• De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.

8.4   Garanties worden slechts aan de klant verstrekt en gelden niet voor eventuele opvolgende rechtverkrijgenden. Garantietermijnen en normale gebruiksduur starten op het moment waarop de overeenkomst met klant is gesloten.

8.5   Indien komt vast te staan dat ondernemer aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat de verzekeraar aan ondernemer uitkeert. Indien de verzekeraar geen bedrag uitkeert, dan zal het bedrag waarvoor aansprakelijkheid kan bestaan steeds beperkt zijn tot de factuurwaarde. Richting zakelijke klanten wordt iedere aansprakelijkheid afgewezen.

8.6   Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

8.7   Klachten kunnen worden gericht aan: [email protected].

9.    Privacy

9.1   Ondernemer verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en aanverwante toepasselijke wet- en regelgeving. Voor uitgebreide informatie over hoe ondernemer persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar het Privacy Statement, online beschikbaar op www.prolucainteriors.com .

10. Slotbepalingen

10.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

10.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen ondernemer en klant is het Nederlandse recht van toepassing.

10.3 Alle geschillen tussen klant en ondernemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van ondernemer.

 

 

 

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Proluca BV.

Versie mei 2020 [Art 5.8 toegevoegd in Januari 2022 m.b.t. EU-producteisen en CE-markering]

1.    Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen aan Proluca BV (KvK: 77534239), gevestigd aan Naarderstraat 30 te (1251 BC) Laren, hierna aan te duiden als ‘afnemer’. Afnemer wijst aanvullende of afwijkende voorwaarden die door  de leverancier ter hand worden gesteld te allen tijde af. Een verwijzing naar een offerte, aanbieding of voorstel van de leverancier houdt niet in dat alle voorwaarden of voorschriften in het desbetreffende document zijn aanvaard.

1.2   Er kan slechts van de inhoud van deze algemene voorwaarden worden afgeweken, indien dit schriftelijk door de afnemer is bevestigd.

2.    Totstandkoming overeenkomst

2.1   Een overeenkomst komt tot stand zodra de leverancier de inkooporder van afnemer aanvaardt. Een inkooporder wordt niet eerder geacht te zijn uitgebracht, tot partijen ondubbelzinnig hebben ingestemd met prijs en voorwaarden.

2.2   Een inkooporder wordt geacht te zijn aanvaard:
• Als de leverancier de inkooporder uitdrukkelijk heeft aanvaard.
• Zodra de leverancier is begonnen met de uitvoering van de Inkooporder.
• Indien de leverancier de Inkooporder niet binnen drie werkdagen na ontvangst uitdrukkelijk heeft geweigerd.

3.    Levering en uitvoering

3.1   Leverancier zal steeds de levertermijn als vermeld in de inkooporder respecteren.

3.2   Overschrijding van een termijn geeft de afnemer recht op schadevergoeding.

3.3   Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, is de afnemer bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de leverancier ten hoogste recht op vergoeding van de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, dan is afnemer gerechtigd het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen. Afnemer ontvangt op dat moment reeds betaalde bedragen retour.

3.4   Van overmacht aan de zijde van de leverancier is sprake, indien de leverancier na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de ondernemer als bij derden, van wie de ondernemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, epidemieën, pandemieën en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de leverancier ontstaan.

3.5   Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de leverancier zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Afnemer is niet verplicht dit vervangende artikel te accepteren.

4.    Facturering en betaling

4.1   De leverancier zal het verschuldigde bedrag voor de door afnemer afgenomen producten en/of diensten niet eerder factureren dan op de datum van levering van die producten en/of verrichting van die diensten.

4.2   Facturen dienen te voldoen aan de wettelijke eisen en dienen onder meer te zijn voorzien van het btw-bedrag en het btw-nummer van afnemer.

4.3   De betaling van verschuldigde bedragen zal plaatsvinden binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur, mits de factuur voldoet aan de in dit artikel genoemde vereisten en mits het geleverde product en/of dienst is geaccordeerd.

4.4   Afnemer heeft het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten zolang de leverancier zijn verplichtingen niet nakomt. In geval afnemer een onbetwiste factuur ten onrechte onbetaald laat, heeft leverancier geen recht op een vertragingsrente.

5.    Conformiteit, garanties en aansprakelijkheid

5.1   De leverancier garandeert dat de geleverde producten, verrichte diensten en/of resultaten in overeenstemming zijn met de in de inkooporder vermelde specificaties. Tevens garandeert de leverancier dat de geleverde producten vrij van gebreken zijn en van deugdelijke materialen zijn vervaardigd. De producten zullen in ieder geval ook voldoen aan de bij of krachtens wet gestelde eisen en vrij zijn van materiaal-, fabricage-, constructie- en ontwerpfouten. De diensten die worden verricht met de mate van zorgvuldigheid, deskundigheid en professionaliteit die redelijkerwijs van leverancier mag worden verwacht.

5.2   Het is de leverancier niet toegestaan zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen en/of uit te besteden aan een derde zonder schriftelijke toestemming van afnemer.

5.3   Binnen een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van levering kan (een deel van) de zending, product of dienst worden afgekeurd, indien blijkt dat niet wordt voldaan aan het voorgaande. Indien een (deel van de) zending, product of dienst is afgekeurd, zal de leverancier op zijn kosten binnen 5 werkdagen nadat de mededeling van afkeuring is ontvangen overeenkomstig het verzoek van afnemer:
• Het ontbrekende alsnog leveren of de ontbrekende dienst alsnog verrichten.
• Het afgekeurde product ophalen, dit vervolgens repareren of vervangen en na reparatie of vervanging weer leveren, dan wel de afgekeurde dienst opnieuw uitvoeren.

5.4   Onverminderd het recht van afnemer tot schadeloosstelling voor alle kosten en schade welke het gevolg zijn van gebrekkigheid of ongeschiktheid van een door de leverancier geleverd product en/of resultaat, houdt de garantie onder meer in dat alle gebreken die ontstaan tijdens de garantieperiode onmiddellijk op eerste schriftelijk verzoek van afnemer en op kosten van de leverancier binnen 14 dagen na de datum van de schriftelijke mededeling van afnemer geheel worden hersteld of vervangen door eenzelfde product en/of resultaat. In spoedeisende gevallen kan afnemer, onverminderd haar overige rechten, op kosten van de leverancier zelf de defecte (delen van) producten bij haar klanten herstellen. Op verzoek zal de leverancier in dergelijke gevallen kosteloos reserveonderdelen en/of gereedschap verstrekken en/of alle mogelijke ondersteuning verlenen.

5.5   Voor producten houdt de garantie tevens in dat de leverancier op verzoek van afnemer een creditnota verstrekt ten bedrage van het totaal aantal geretourneerde gebrekkige producten, op basis van ten minste de aankoopprijs.

5.6   De garantieperiode van producten voor consumenten is ten minste 24 maanden vanaf de datum van verkoop door afnemer aan de consument. De garantieperiode voor andere producten is ten minste 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van levering.

5.7   Indien sprake is van een schade aan de zijde van de afnemer of haar klanten waarvoor afnemer aansprakelijk wordt gesteld, dan zal leverancier haar volledig vrijwaren en schadeloosstellen. Dit geldt ook voor alle gevolgschade.

5.8   De leverancier garandeert dat de producten voldoen aan de wettelijke eisen op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu in de Europese Unie, het land van bestelling en het land van bestemming . Indien van toepassing zorgt de leverancier dat de producten voldoen aan specifieke EU-producteisen en CE-markering.

6.    Ontbinding van de overeenkomst

6.1   Indien de leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zal afnemer de leverancier in gebreke stellen, tenzij partijen een fatale termijn overeen zijn gekomen en/of nakoming anderszins blijvend onmogelijk is. In dat geval is leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is afnemer bevoegd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) met de leverancier op te schorten, onverminderd haar overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding

6.2   Afnemer kan de overeenkomst met leverancier steeds met een opzegtermijn van één maand opzeggen. Afnemer is op dat moment slechts gehouden die kosten van leverancier te vergoeden die uit hoofde van de overeenkomst correct zijn uitgevoerd en tegen de overeengekomen prijs. Overige schadeloosstelling kan niet van afnemer worden gevraagd.

6.3   Afnemer is tevens gerechtigd om via een schriftelijke verklaring en onverminderd eventuele rechten op vergoeding van alle schade de overeenkomst zonder enige aansprakelijkheid tot vergoeding van kosten van de leverancier en zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
• Er faillissement van de leverancier is aangevraagd of hij in staat van faillissement is verklaard.
• De leverancier surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend.
• Beslag is gelegd op een deel van of het gehele vermogen van de leverancier.
• De zeggenschap over de onderneming van de leverancier is overgegaan op een derde.

7.    Intellectueel eigendom

7.1   De leverancier draagt hierbij alle (intellectuele) (eigendoms-)rechten op, en belangen in, alle resultaten van werkzaamheden die de leverancier voor afnemer verricht bij het ontwikkelen en leveren van de producten en diensten, over aan afnemer, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door afnemer reeds nu voor alsdan hierbij is aanvaard.

7.2   De leverancier vrijwaart en beschermt afnemer tegen, en stelt afnemer schadeloos met betrekking tot, alle kosten voortvloeiende uit eventuele rechtszaken die voortvloeien uit of in verband staan met een bewering dat de geleverde producten en/of verrichte diensten of enig onderdeel daarvan en/of het commerciële gebruik daarvan door afnemer binnen haar bedrijfsactiviteiten direct of indirect of mede inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde.

8.    Geheimhouding en privacy

8.1   Afnemer en de leverancier verplichten zich geen product-, klant- en/of bedrijfsgegevens die de andere partij betreffen aan derden kenbaar te maken. Dit behoudens een wettelijke verplichting hiertoe of indien schriftelijk anders tussen partijen overeen wordt gekomen.

8.2   Leverancier zal alle persoonsgegevens als verkregen van of namens afnemer conform de verplichtingen uit hoofde van de Algemene verordening gegevensbescherming verwerken. Zo nodig zal er tussen partijen een aanvullende verwerkersovereenkomst worden gesloten.

9.    Slotbepalingen

9.1   Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

9.2   Op alle overeenkomsten tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing.

9.3   Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van afnemer.