• Lorem ipsum

Privacyverklaring Pro Luca B.V.

1. Inleiding
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij ontvangen deze gegevens doorgaans van uzelf, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Met deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Wij zijn: Pro Luca B.V.
KvK: 77534239
Naarderstraat 30
1251 BC Laren

2. Te verwerken persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens;
  • Geslacht;
  • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen bij zakelijke klanten;
  • Financiële gegevens;
  • Alle gegevens die u deelt op het social media account waarmee u met ons linkt;
  • CV-gegevens bij sollicitanten;
  • Uiterlijke gegevens bij een bezoek aan onze boutique, wegens cameratoezicht.

3. Doelen van en grondslagen voor de verwerking
In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Ook kan er een gerechtvaardigd belang bestaan om persoonsgegevens te verwerken, zoals in het geval van een sollicitatieprocedure.

Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er van uit (mogen) gaan dat dit ook in uw belang zal zijn, zoals:

  • Communicatie en informatievoorziening, bijvoorbeeld toezending van de nieuwsbrief;
  • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
  • Facturering en incasso.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

4. Sollicitanten
Sollicitanten wijzen wij graag op het volgende. U wordt gevraagd om in uw sollicitatiebrief nooit uw burgerservicenummer of geloofsovertuiging op te nemen en u hoeft eveneens geen pasfoto of kopie van het legitimatiebewijs bij te voegen. Mocht dit relevant zijn, dan komt dit gedurende het sollicitatieproces aan bod. Uw sollicitatie wordt gedurende de looptijd van een sollicitatieprocedure bewaard door de verantwoordelijk medewerker, daarna vernietigd. De doorlooptijd is doorgaans zo’n 3 maanden. Mochten wij interesse hebben in uw profiel, maar wij u niet direct kunnen uitnodigen voor een gesprek, dan kunnen wij u vragen om expliciete toestemming te geven om uw sollicitatie tot 12 maanden in portefeuille te houden.

5. Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening maken wij regelmatig gebruik van de diensten van derden, zoals leveranciers en transporteurs. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn. Andere derden die inzage hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze ICT-leverancier, financiële instelling of aanbieder van de nieuwsbrief. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot persoonsgegevens, zullen wij met deze derden overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting, zoals aan onze accountant. Overigens wijzen wij u er graag op dat wanneer u ons een openbaar bericht via social media toezendt, anderen kennis kunnen nemen van dit bericht.

6. Verwerking binnen de EER
Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve wanneer in het betreffende land het door de AVG gewaarborgde beveiligingsniveau voor persoonsgegevens niet wordt ondermijnd en er voldoende belang bestaat bij een verwerking buiten de Europese Economische Ruimte.

7. Beveiliging
Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

8. Bewaartermijnen
Wij zullen uw persoonsgegevens in beginsel niet langer verwerken dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Doelen van en grondslagen voor de verwerking’). Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

9. Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

10. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

11. Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een inbreuk (een zogenaamd datalek) met betrekking tot uw persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte, indien er een grote kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd. Wij zullen een datalek zo nodig melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Wijzigingen
Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en deze is steeds te vinden op onze website.

13. Social media
Wanneer u onze website bezoekt, dan kunt u eenvoudig via buttons doorklikken naar onze sociale media-pagina’s als Instagram, Facebook en Pinterest. Wanneer u deze pagina’s bezoekt en hier een openbaar bericht achterlaat of anderszins een reactie geeft, kunnen andere bezoekers hiervan kennisnemen. Wij raden dan ook af om hier persoonlijke berichten te plaatsen.

Het doorklikken naar de social media-pagina’s wordt mogelijk gemaakt door de techniek van de betreffende exploitanten. Zij plaatsen op dat moment cookies en kunnen uw persoonsgegevens verwerken. Wanneer dit buiten de EER gebeurt, dan zeggen zij echter toe een deugdelijke beveiliging van persoonsgegevens te hebben georganiseerd, aansluitend bij de verplichtingen als neergelegd in de Europese AVG. Wij hebben hier geen invloed op en verwijzen u naar het privacy statement van de betreffende social media.  De informatie die door derden wordt geplaatst, ongeacht of wij hierop invloed hebben, of waarnaar middels hyperlinks wordt verwezen, valt nimmer onder de verantwoordelijkheid van onze organisatie.